Právne informácie
a GDPR

Ochrana osobných údajov má mimoriadne vysokú prioritu pre vedenie spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. Použitie našej internetovej stránky (www.sandbergcapital.com) je možné bez indikácie akýchkoľvek osobných údajov. Ak je však spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, generalizovane získavame súhlas od dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (nariadenie GDPR) a v súlade so špecifickou ochranou údajov pre jednotlivé krajiny vzťahujúcich sa na Sandberg Capital, správ. spol., a.s. Máme záujem informovať širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účeloch osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované týmto o ochrane údajov a o právach, na ktoré majú nárok.

Ako prevádzkovateľ, Sandberg Capital, správ. spol., a.s. zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zaistenie úplnej ochrany osobných údajov spracovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená. Z tohto dôvodu môže každý poskytovateľ údajov slobodne prenášať osobné údaje prostredníctvom alternatívnych prostriedkov, napr. telefonicky.

Základné definície

 1. Spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. je správcom osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje sám alebo na tento účel využíva služby spracovateľov osobných údajov.
 2. Osobné údaje predstavujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „subjekt údajov“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať.
 3. Subjektom údajov sú vo vzťahu k Spoločnosti vždy najmä klienti.
 4. Spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou automatizovaných postupov, ako je napríklad zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie a pod.
 5. Spracúvateľom osobných údajov je v kontexte tejto smernice akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre Spoločnosť ako správcu osobných údajov.
 6. Príjemcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, či už sa jedná o tretiu stranu, alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci osobitného vyšetrovania v súlade s právom Slovenskej republiky, sa za príjemcu nepovažujú.
 7. Treťou stranou je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý nie je subjektom údajov, správcom, spracovateľom.

Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ na účely všeobecného nariadenia GDPR, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 2 59 418 181
E-mail: info@sandbergcapital.com
Webová stránka: www.sandbergcapital.com

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

 1. spracúva osobné údaje vo vzťahu k subjektom údajov korektne, zákonne a transparentne;
 2. zhromažďuje osobné údaje len pre určité, jasné a zákonné účely a ďalej ich nespracúva spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný (za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi sa pritom nepovažuje ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely);
 3. spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané;
 4. spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú presné a v prípade potreby aktualizované; Spoločnosť na tento účel vykoná všetky potrebné opatrenia, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné s prihliadnutím na účely, pre ktoré sa spracovávajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené;
 5. uloží osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po obdobie nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 6. spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zabezpečí náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (tzv. údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics (o Google Analytics ďalej v texte). Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

Môžeme spracovávať informácie (tzv. kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s Vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

Môžeme spracovať akékoľvek Vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

Môžeme spracovať aj akékoľvek Vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

Spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. využije na spracúvanie osobných údajov iba tých spracúvateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia a aby bola zabezpečená ochrana práv dotknutých osôb. Spoločnosť zodpovedá za dodržanie všetkých vyššie uvedených zásad a v súlade s nariadením GDPR má byť schopná dodržiavanie týchto zásad doložiť.

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie alebo profilovanie.

Práva dotknutých osôb

Právo prístupu k osobným údajom – Klient je oprávnený požiadať spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. o prístup k svojim osobným údajom, predovšetkým je oprávnený požiadať o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov obsahujúcu vždy aspoň oznámenie o účele spracúvania osobných údajov, rozsahu a obsahu osobných údajov (napr. zoznamom), prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracúvania v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie, ak sa na základe tohto spracúvania uskutočňujú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov.

Právo na opravu osobných údajov – Klient je oprávnený vzniesť námietku proti nesprávnemu alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a je oprávnený požiadať o opravu alebo doplnenie týchto osobných údajov. Spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. je v takom prípade povinná bez zbytočného odkladu informovať príjemcu o žiadosti subjektu údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov – Klient má právo získať osobné údaje, ktoré spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. o ňom spracúva, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,

 1. ak je to technicky možné
 2. ak sa osobné údaje spracúvajú so súhlasom dotknutej osoby alebo ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre poločnosť zo zmluvného vzťahu s Klientom a
 3. ak spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Práva v prípade porušenia povinností stanovených zákonom na ochranu osobných údajov – Klient je oprávnený v prípade porušenia povinností spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. týkajúcich sa zhromažďovania alebo spracúvania týchto osobných údajov žiadať spoločnosť, aby mu poskytla vysvetlenie takého konania, zdržala sa takého konania, odstránila takto vzniknutý stav alebo poskytla na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované (s výnimkou osobných údajov, ktoré je spoločnosť povinná zhromažďovať a spracúvať na základe právnych predpisov), aby spoločnosť zaplatila peňažnú náhradu, ak tým bolo porušené právo osoby na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť alebo právo na ochranu mena alebo uplatňovať nárok na náhradu ujmy vzniknutej porušením povinností Spoločnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Klient je ďalej oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Spoločnosť je povinná v súvislosti s vyššie uvedenými právami Klienta ho bezodkladne informovať o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii jeho osobných údajov, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a vysvetlenie

Ochrana osobných údajov vo vzťahu k aplikácii a používaniu služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na tejto webovej lokalite prevádzkovateľ integroval komponent Google Analytics (s funkciou anonymizátora). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, získavanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (takzvaný sprostredkovateľ), o ktorých podstránkach bola navštevovaná, o tom, ako často a za akú dobu bola zobrazená podstránka. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Operátorom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, Spojené štáty americké. Pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics používa regulátor aplikáciu „gat.anonymizeIp“. Prostredníctvom tejto žiadosti spoločnosť Google skráti IP adresu internetového pripojenia subjektu údajov a anonymizuje pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevnosti na našich webových stránkach. Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania našich webových stránok a na poskytovanie online prehľadov, ktoré zobrazujú činnosti na našich webových stránkach a poskytujú nám ďalšie služby súvisiace s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií subjektu údajov. Všeobecne možno definovať súbory cookie ako textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača. S nastavením súboru cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorého bola integrovaná súčasť služby Google Analytics, internetový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky predloží údaje prostredníctvom Komponentu Google Analytics na účely online inzercie a zúčtovania provízií spoločnosti Google. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, ako napríklad adresa IP subjektu údajov, ktorá slúži spoločnosti Google okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na vytvorenie provízií.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach subjektom údajov. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Subjekt údajov môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takáto úprava použitého internetového prehliadača by tiež zabránila tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v systéme informačnej technológie subjektu údajov. Okrem toho súbory cookie, ktoré už používa služba Google Analytics, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Subjekt údajov má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči zbieraniu údajov generovaných službou Google Analytics, ktoré súvisia s používaním týchto webových stránok, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov stiahnuť odkaz na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout doplnok prehliadača a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že všetky údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nemusia preniesť do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak je informačný systém subjektu údajov neskôr vymazaný, naformátovaný alebo novo inštalovaný, potom subjekt údajov musí znova nainštalovať doplnky prehliadača na zakázanie služby Google Analytics. Ak bol doplnok prehliadača odinštalovaný subjektom údajov alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá je pripísateľná ich sfére kompetencií alebo je vypnutá, je možné vykonať opätovnú inštaláciu alebo opätovnú aktiváciu doplnkov prehliadača. Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcej adrese https://www.google.com/analytics/.

Právny základ pre spracovanie

Art. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, pre ktoré získame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba súčasťou, ako je napríklad prípad, keď sú operácie spracovania potrebné na poskytnutie akejkoľvek služby, spracovanie je na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. To isté platí pre takéto operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa služieb. Sandberg Capital, správ. spol., a.s. podlieha právnej povinnosti, ktorou je spracovanie osobných údajov, ako napríklad pre plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Nakoniec spracovateľské operácie by mohli byť založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tento právny základ sa používa na operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych dôvodov, ak je spracovanie nevyhnutné na účely legitímnych záujmov spoločnosti alebo tretej strany, s výnimkou prípadu, keď takéto záujmy prevyšujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené

Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania údajov. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje bežne vypúšťajú, pokiaľ už nie sú potrebné na splnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy. Osobné údaje o používaní sa uchovávajú po dobu maximálne 10 rokov.

Zo srdca Európy
do celého sveta

Kontaktovať